ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริหารด้วยใจเป็นธรรม....


  หน้าแรก     สภาพทั่วไปของตำบล 

สภาพทั่วไปของตำบล
สภาพทั่วไปของตำบล  

สภาพทั่วไป

เทศบาลตำบลดอนเกาะกา

>>> ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลดอนเกาะกา   เป็น อบต.ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   ที่ได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี  พ.ศ. 2538  และได้รับการ  ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเกาะกาเป็นเทศบาลตำบลดอนเกะกา  เมื่อวันที่   23  สิงหาคม  2550  โดยอยู่ห่างจากอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ประมาณ  12 กิโลเมตร  และมีเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก

ทิศใต้                        ติดต่อกับ ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

ทิศตะวันออก           ติดต่อกับ ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

ทิศตะวันตก              ติดต่อกับ ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

>>> แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง

>>> เนื้อที่

ขนาดพื้นที่รวมทั้งตำบลประมาณ  67.35  ตารางกิโลเมตร  หรือมีจำนวนพื้นที่ทั้งหมด  42,095.85 ไร่  หรือร้อยละ 13.39   ของอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

>>> ภูมิประเทศ  (แสดงภูมิประเทศของเทศบาล)

ตำบลดอนเกาะกามีพื้นที่ต่อเนื่องจาก ตำบลสิงโตทอง ตำบลดอนฉิมพลี และตำบลโยธะกา โครงสร้างภายในประกอบด้วยคลองหลายสาย เช่น คลอง 20  คลอง 21  คลองหกวา บึงไผ่ บึงขุนรักษ์  และบึงตาหอม  เป็นต้น  คลองเหล่านี้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  การระบายน้ำ   และช่วยในการขนส่งผลผลิตด้วย

 

 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ ทต.ดอนเกาะกา?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.234.228.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 396,077 
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
เลขที่ 1/12 ม.2 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
Tel : 038-088210  Fax : 038-088210 ต่อ 9
Email : donkohka@go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.