ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริหารด้วยใจเป็นธรรม....


  หน้าแรก     ศักยภาพของตำบล 

ศักยภาพของตำบล
ศักยภาพของตำบล  

ศักยภาพของตำบล

ศักยภาพของเทศบาล

 (1) จำนวนบุคลากร  รวมทั้งสิ้น    53  คน  แยกดังนี้

ตำแหน่งในสำนักปลัดเทศบาล                                          22           คน

ตำแหน่งในกองคลัง                                                             5              คน

ตำแหน่งในกองช่าง                                                              4              คน

ตำแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                   3              คน

ตำแหน่งในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม            15           คน

ตำแหน่งในกองสวัสดิการและสังคม                                   4              คน

ตำแหน่งในหน่วยตรวจสอบภายใน                                   0              คน

(3) รายได้ของเทศบาลตำบล

รายรับจริงประจำปีงบประมาณ 2559   จำนวน  67,907,553.59  บาท  แยกเป็น

                         -รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆจัดเก็บให้และเทศบาลจัดเก็บเอง       25,880,551.59   บาท

                         -เงินอุดหนุนจากรัฐบาล              16,177,268        บาท

                          -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                 25,849,734        บาท

 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

 (1) การรวมกลุ่มของประชาชน

- กลุ่มอาชีพ...............6............กลุ่ม

                (กลุ่มดอกไม้จันทน์ ม.2, กลุ่มน้ำยาเอนกประสงค์, กลุ่มจักรสาน, กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว,    กลุ่มตัดผมชาย, กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ามุสลิม ม.3, กลุ่มน้ำพริกสมุนไพร บึงไผ่ทองงาม ม.6, กลุ่มขนมหวานไทยพื้นบ้าน ม.9, กลุ่มเย็บผ้า ม.12,กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนบ้านบึงตาหอม ม.14)

- กลุ่มออมทรัพย์..........14............กลุ่ม

- กลุ่ม SML ………..14..............กลุ่ม

- กลุ่มอื่นๆ....................-..........กลุ่ม

(2) จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)

เป็นพื้นที่ราบและมีคลองผ่านหลายสายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูก

 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ ทต.ดอนเกาะกา?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.234.228.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 396,067 
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
เลขที่ 1/12 ม.2 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
Tel : 038-088210  Fax : 038-088210 ต่อ 9
Email : donkohka@go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.