ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริหารด้วยใจเป็นธรรม....  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
นายสายวิว เดชกรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเกาะกา และคณะ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการนวดไทยคนตาบอดจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมมอบเงินและของอุปโภคแก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในตำบลดอนเกาะกา
อบรมการขับเคลื่องานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ"โครงการต้นกล้า...ยุวอาสาพัฒนาสังคม"(อพม.น้อย)
กิจกรรมพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช"
นายสายวิว เดชกรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเกาะกา และคณะ เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ"รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม"ในโครงการ"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"
กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
ส่งมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
มอบของ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ประสบภัยน้ำท่วม
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
โครงการปรับปรุงรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลอกหญ้าบึงขุนรักษ์ ม.2
โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
โครงการส่งเสริมส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ
โครงการปลูกจิตสำนึกส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนในการมีส่วนร่วม
โครงการต้นกล้า...ยุวอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา
กรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผู้สุงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลดอนเกาะกา
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทราประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการจัดกิจกรรมโครงการชุมชน คนพ้นภัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในพื้นที่กรณีเกิดสาธารณภัย
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
รณรงค์โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
นายสายวิว เดชกรรร รองนายกเทศมนตรี รับมอบเกียรติบัตร "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนคุณภาพชีวิตคนพิการด้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2560"
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดต้นไม้บริเวณริมถนนสายบึงขุนรักษ์ หมู่ที่ 2- หมู่ที่ 6
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง โดยมอบของใช้ที่จำเป็น
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเกตุสโมสร
กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2560
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
โครงการ พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี
มอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส
จัดตั้งสภาเด็กประจำตำบลดอนเกาะกา
มอบบ้านในโครงการ ธอศ. สร้างหรือซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้ด้อยโอกาส ให้กับนายประเสริฐ แป้นงาม หมู่ 8
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2560
อบรมโครงการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีบงบประมาณ พ.ศ. 2560
กิจกรรมโครงการดอนเกาะกาบ้านสะอาด
กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
โครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)และการทำพวงหรีดจากดอกไม้จันทน์ ประจำปี 2560
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของอาสามสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอำเภอบางน้ำเปรียวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ม.9 , ม.13
กิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2560
ล้างส้วนต้อนรับวันสงกรานต์
ศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน และลูกจ้าง
อบรมอาชีพทำไม้กวาด
อบรมเกษตรกิจพอเพียง
ประชุมเพื่อแนวทางแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ฯลฯ
อบรมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและปรับปรุงแผนการจัดการประสบการณ์
ตรวจประเมินบ้านตาม"โครงการบ้านสะอาดปราศจากโรค"
นายกกิตติ  เก่งการพานิช มอบของที่ระลึกให้ นายประเทือง  รัตนะยอดกฤษ กำนันตำบลดอนเกาะกา ในโอกาศรับตำแหน่งใหม่
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สตมวาร (100 วัน)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเกาะกาต้อนรับนายอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการประเมิน กำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล ยอดเยียมประจำปี พ.ศ. 2560
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสานใจไทยสู่ใจใต้
เทศบาลตำบลดอนเกาะกาจัดกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสการจัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558
โครการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
โครงการตรวจตาต้อกระจกและมอบแว่นตาผู้สูงอายุ
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลดอนเกาะกา
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา ได้เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น จำนวน 4 หลักสูตร
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา จัดโครงการปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าแฝก หนึ่งคน หนึ่งต้น "ปลูกเพื่อแม่" เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 83 พรรษามหาราชินี
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทราจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป"กิจกรรมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน"
กาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมโครงการมอบรถเข็นผู้สูงอายุและผูั้พิการพร้อมทั้งเลี้ยงอาหารและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในตำบลดอนเกาะกา
เทศบาลตำบลดอนเกาะกาจัดทำโครงการเข้าพรรษา ประจำปี 2558
โครงการตรวจคัดกรองผู้ป่วยตาต้อกระจก
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
โครงการตั้งคันดินเปิดทางน้ำเพื่อสูบน้ำจากคลอง 17 ต.ดอนฉิมพลีส่งมายังคลอง 21 ต.ดอนเกาะกา ในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง
เทศบาลตำบลเชิงเนินมาศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
กาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเนื้องอกที่โพรงจมูก ที่ม.3 ต.ดอนเกาะกา
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.  ปี2557
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่9
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเกาะกาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันแจกรถเข็นแก่ผู้พิการในตำบลดอนเกาะกา
กิจกรรมสมานฉันท์ปรองดอง
การแข่งขันกีฬาเทศบาลเชื่อมความสัมพันธ์ครั้งที่ 14/2557
ประเพณีสงกรานต์สืบสานต์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557
นักเรียนร่วมกิจกรรมคนไทยหัวใจสีขาว "ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"
การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมาฉันท์ของเทศบาลตำบลดอนเกาะกา

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ ทต.ดอนเกาะกา?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.234.228.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 395,994 
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
เลขที่ 1/12 ม.2 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
Tel : 038-088210  Fax : 038-088210 ต่อ 9
Email : donkohka@go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.